Yhteystiedot

Meidät keskeltä kaunista Uuttamaata on helppo tavoittaa!

Leppäahon Hevostila
Kari ja Nina Savolainen
Leppäahontie 53
01900 NURMIJÄRVI

Puhelin:

Nina: 040 - 701 4499

Kari: 040 - 733 8040

Sähköposti:
info@leppaahonhevostila.com

Y-tunnus: 1364700-6
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

Tämä on Tmi Monialapalvelu Kari Savolainen y: 1364700-6

 (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1.Rekisterinpitäjä

Tmi Monialapalvelu Kari Savolainen, Leppäahontie 53, 01900 Nurmijärvi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Savolainen puh: +358407014499

3. Rekisterin nimi

 Laskutusrekisteri  

4. Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-henkilön suostumus

-rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito sekä asiakaslaskutus.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterien tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

6. Rekisterien tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.  

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterien tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 

9. Rekisterien suojaukset ja -säilytys

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja kaikki tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterit säilytetään fyysisesti paperitulosteina kansiossa, lukitussa kaapissa osoitteessa: Leppäahontie 53, 01900 Nurmijärvi.

 

10.  Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee  esittää kirjallisesti tai suullisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).